Gefitinib or chemotherapy for non-small-cell lung cancer with mutated EGFR by Maemondo Makoto, Inoue Akira, Kobayashi Kunihiko, Sugawara Shunichi, Oizumi Satoshi, Isobe Hiroshi, Gemma Akihiko, Harada Masao, Yoshizawa Hirohisa, Kinoshita Ichiro, Fujita Yuka, Okinaga Shoji, Hirano Haruto, Yoshimori Kozo, Harada Toshiyuki, Ogura Takashi, Ando Masahiro, Miyazawa Hitoshi, Tanaka Tomoaki, Saijo Yasuo, Hagiwara Koichi, Morita Satoshi, Nukiwa Toshihiro, North-East Japan Study Group in The New England journal of medicine (2010).

[PMID: 20573926] PubMed

Abstract

Discussed In Paper

Loading...

Variant Annotations

Sign in to see variant annotations.

Rx Annotations

No dosing information annotated.