Glioma-derived mutations in IDH1 dominantly inhibit IDH1 catalytic activity and induce HIF-1alpha by Zhao Shimin, Lin Yan, Xu Wei, Jiang Wenqing, Zha Zhengyu, Wang Pu, Yu Wei, Li Zhiqiang, Gong Lingling, Peng Yingjie, Ding Jianping, Lei Qunying, Guan Kun-Liang, Xiong Yue in Science (New York, N.Y.) (2009).

[PMID: 19359588] PubMed

Abstract

Discussed In Paper

Loading...

Rx Annotations

No dosing information annotated.