A dinucleotide deletion in CD24 confers protection against autoimmune diseases by Wang Lizhong, Lin Shili, Rammohan Kottil W, Liu Zhenqiu, Liu Jin-qing, Liu Run-hua, Guinther Nikki, Lima Judy, Zhou Qunmin, Wang Tony, Zheng Xincheng, Birmingham Dan J, Rovin Brad H, Hebert Lee A, Wu Yeeling, Lynn D Joanne, Cooke Glenn, Yu C Yung, Zheng Pan, Liu Yang in PLoS genetics (2007).

[PMID: 17411341] PubMed

Abstract

Discussed In Paper

Loading...

Rx Annotations

No dosing information annotated.