Association study of corticotropin-releasing hormone receptor1 gene polymorphisms and antidepressant response in major depressive disorders by Liu Zhongchun, Zhu Fan, Wang Gaohua, Xiao Zheman, Tang Jihua, Liu Wanhong, Wang Huiling, Liu Hao, Wang Xiaoping, Wu Yingliang, Cao Zhijian, Li Wenxin in Neuroscience letters (2007).

[PMID: 17258395] PubMed

Abstract

Discussed In Paper

Loading...

Variant Annotations

Sign in to see variant annotations.

Rx Annotations

No dosing information annotated.